Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie
Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego

 1. Z Multimedialnego Centrum Informacyjnego (MCI) mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do „Zeszytu odwiedzin”, akceptując tym samym regulamin.
 3. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia edukacyjne.
 4. NIE WOLNO! wykorzystywać komputera do gier i zabaw.
 5. Programy udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. ZABRANIA SIĘ! instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 7. Użytkowanie sprzętu komputerowego (tym drukarki, odtwarzacza CD, nagrywarki, skanera) jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela. Zabrania się posługiwania się własnymi dyskietkami i płytami CD bez konsultacji z nauczycielem.
 8. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza po opłaceniu 20 gr od strony (rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu).
 9. Przy stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba pracująca w ciszy i nie zakłócająca rytmu pracy biblioteki.
 10. Jednorazowo z komputera można korzystać do 30 min.
 11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 12. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 14. Z MCI nie można korzystać w czasie trwania przerw.
 15. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie lub twórców oprogramowania.
 16. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

::Strona główna::
J. O. & E. P. & M. R.